Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (tr) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (tr) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (tr) Informationen.

10 ile başlayarak 99'a kadar devam eden doğal sayılara iki basamaklı doğal sayı denir.

10 en küçük iki basamaklı doğal sayıdır.

99 en büyük iki basamaklı doğal sayıdır.

İki basamaklı tüm sayıların listesi

10    20    30    40    50    60    70    80    90
11    21    31    41    51    61    71    81    91
12    22    32    42    52    62    72    82    92
13    23    33    43    53    63    73    83    93
14    24    34    44    54    64    74    84    94
15    25    35    45    55    65    75    85    95
16    26    36    46    56    66    76    86    96
17    27    37    47    57    67    77    87    97
18    28    38    48    58    68    78    88    98
19    29    39    49    59    69    79    89    99

 

👇 Peki olaya en baştan bir göz atalım mı?

Doğal Sayı Nedir?

Doğal sayılar, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şeklinde sıralanarak sonsuza kadar devam eden tam sayılara verilen isimdır. Aslında sayma sayılarına sıfır (0) ekleyerek elde edilirler ve asla negatif değer almazlar. Aslında bazı kaynaklarda sıfır (0) doğal sayı olarak yer almaz ama bu da başka bir tartışma konusudur.

Sayı Değeri Nedir?

Bir doğal sayının rakamsal değerine sayı değeri denir. Doğal sayının rakamlarının toplamına ise sayı değerleri toplamı denir.

Rakamlar Nasıl Oluşmuştur?

Aslında çok mantıklı bir açıklaması vardır. Harezmi adında bir matematikçi tarafından icat edilmiştir. Her rakam üzerinde bulunan açı sayısı kadar değere sahiptir.

İşte bu şekilde 👇

harezmi

tv Video
comments loading