Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Tuz kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi sonucu ortaya çıkan madde olarak tanımlanır. Asit ve baz nötrleşme tepkimesine girdiğinde tuzun yanısıra su da ortaya çıkar.

Tepkime esnasında bazda bulunan + yüklü iyonla asitte bulunan - yüklü iyon tuzu oluşturur. Erimiş tuz veya çözelti halindeki tuzların çoğu eksi (-) ve artı (+) yüklü iyonlarına ayrışır. Bu nedenle tuz katı halde iletken bir madde değilken sıvılaştırılış ya da çözelti durumunda elektriği iletir.

tuzlar konusuTuzlar; önce metalin ismi ve sonra asidin kök kısmı söylenerek adlandırılır / okunur. 

Na2 SO4   = Sodyum Sülfat
KHCO3     = Potasyum Bikarbonat
KCl          = Potasyum Klorür

Tuz tanımı sofra tuzu veya sodyum klorür (NaCl) için de kullanılır  Tuzun temel yapısını maddeler halinde sıralayacak olursak :

  • Tuzlar iyon yapılı bileşiklerdir.
  • Suda iyonlaşarak çözünürler ve bu nedenle tuz çözeltileri elektrik akımını iletir
  • Katı haldeyken elektrik akımını iletmezler fakat ısı etkisi ile eritilirse ya da çözelti haline getirilirse elektrik akımını iletirler.
Tuz Çeşitleri Nelerdir ?

Tuzları çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir
Mesela tuzun bünyesinde OH- veya H+ iyonu barındırıyorsa bu sınıflandırmada tuzlar;

  • normal
  • asidik
  • bazik olarak tanımlanabilir.tuzlar
Normal Tuz

Tam nötralleşme ürünüdür. Nötrleşme asit ve baz kuvvet olarak birbirine denk demektir.

    – NaCl , NH4Cl , Na2SO4 , Na2CO3 , Na3PO4 ve Ca3(PO4)2  normal tuzlara örnek olarak verilebilir.

Asidik Tuz

Tuzlarıın kimyasal yapısında bir veya daha çok proton bulunmaktadır. Tuzlar suda çözündükleri zaman sahip oldukları protonu vererek ortamı asidik yaparlar.

– NaHCO3 , NaH2PO4 , Na2HPO4 ve NaHSO4 herbiri asidik tuzdur.
   ► Formülden asit ya da baz mı? Anlamanın püf noktası …

Bazik Tuz

Bünyelerinde en az bir OH iyonu bulunduran tuzlar baziktir. Suda çözündüklerinde ortamı bazik yaparlar.

– Pb(OH)Cl, Sn(OH)Cl ve Al(OH)2Cl  bazik tuzlara örnektir.

salt chem

Tuzları bir başka şekilde sınıflandıracak olursak bunlar :

  • Basit tuzlar
  • Çift tuzlar
  • Kompleks tuzlar

 

Basit Tuzlar

NaCl, NaHCO3 ve Pb(OH)Cl basit tuzlara örnektir.

 

Çift Tuzlar

Çift tuzlar iki basit tuzdan meydana gelir. Şapları da çift tuzlar sınıfına dahil ediyoruz. Suda iyonlarına ayrışırlar.

– NaAl(SO4)2 ve NH4Cr(SO4)2 çift tuzlardandır.

 

Kompleks Tuzlar

Asit kökü aynı olan iki basit tuzun kompleks kök vererek oluşturduğu tuzlardır. Kompleks tuzlar suda çözündükleri zaman kendini meydana getiren basit tuzların iyonlarına ayrışmazlar.

K4Fe(CN)6 , K3Fe(CN)6  kompleks tuzdur.

enable
comments loading
family_star