Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.
Felsefe nedir? Düşünbilim

Sözlük * anlamı olarak: varlık, bilgi, değerler, gerçek, doğruluk, zihin ve dil gibi konularla ilgili soyut, genel ve temel problemlere ilişkin yapılan sistematik çalışmaların tamamıdır. Felsefe ile uğraşan kişilere ise filozof adı verilmektedir. Kayıtlara geçen ilk filozof ise Miletli Thales olmuştur. (M.Ö 5.yy)

Phileo (sevgi) ve sophia (bilgelik) kelimelerinden türetilmiş olan felsefe; bilginin temelinde yatan gerçeklere ulaşmak ve insan davranışlarını yöneten ilkeleri bulma çabası olarak da tanımlanabilir. Düşünce sanatı şeklinde abartılı tanımlara sahip olması da zaten konunun özünü oluşturmaktadır.

Felsefe Terimeler Sözlüğü

Genel bilim felsefesi ve spesifik (özgün) bilimlerin felsefesi olarak iki temel grupta ele alınabilir.

Felsefe çeşitleri nelerdir?

Felsefede 5 ana konu önplana çıkmaktadır. Bunları

 • Etik / Ahlak
 • Epistemoloji / Bilgi
 • Metafizik / Varlık
 • Mantık / Önermeler
 • Estetik / Güzellik

olarak tanımlayabiliriz.

Felsefe temelde 3 konuya odaklanır. Bunlar

 • Ontoloji / Varlık Felsefesi : Evrenin sırları ve varlığın nedenleri
 • Epistemoloji / Bilgi Felsefesi : Bilginin kaynağı, gerekçesi ve ortaya çıkış süreci
 • Aksiyoloji / Değerler Felsefesi : İnsan davranışları, nedenleri ve temelinde yatan sebepler
Felsefenin 12 Teorik Eylem Alanı
 • Varlık felsefesi (Ontoloji)
 • Bilgi felsefesi (Epistemoloji)
 • Sanat felsefesi
 • Güzellik felsefesi (Estetik)
 • Eğitim felsefesi
 • Ahlak felsefesi (Etik)
 • Siyaset felsefesi
 • Hukuk felsefesi
 • Din felsefesi
 • Zihin felsefesi
 • Psikoloji felsefesi
 • Bilim felsefesi

👉 📜 FELSEFE TERİMLER SÖZLÜĞÜMÜZE GÖZ ATINIZ

Bilinç Argümanı Nedir ?

İnsan bilincinin, insan fizyolojisi/bedensel yetenekleri ve düşünsel yetisi/beynin fiziksel yetenekleriyle açıklanamayacağı, dolayısıyla insan bilincinin fiziksel olmayan yönleri olması gerektiğini savunan, Tanrı'nın varlığının kanıtlandığı konusunda tezleri öne süren bir argümandır.

Bu argüman tümevarım ya da tümdengelim formlarında öne sürülebilir. Bu argümanın yakın ilişkili alternatifi ise Platonizmi tümdengelim argümanında öncül olarak kullanmaktadır.

Kötülük Argümanı

Kötülük problemi. Gereksiz Acı Argümanı gibi Kötülüğün ve mutlak iyi olan Tanrı'nın nasıl bağdaştığına ve nasıl bu ikilemden çıkılabileceğine dair felsefi problemler bütünü.

Sofistler kimdir?

M.Ö 5. yüzyılda yaşamış, para karşılığında felsefe eğitimi veren gezgin felsefecilere verilen unvandır. Ateist olanları ve agnostik düşüncelileri çoğunluktadır. Göreceli ve kuşkucu düşüncenin temelini atan, gelişmesinde öncü olan filozoflardır. En çok tanınanları Gorgias, Prodicus, Protagoras,Antiphon ve Hippias olarak kayıtlara geçmiştir.

⭐ Güncel ve anlaşılması kolay FELSEFE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 📜

enable
comments loading
family_star