Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (tr) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (tr) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (tr) Informationen.

Amoral Ahlak dışı          

Agnostizm Nesnelerin temel özelliklerinin hiçbir zaman bilinemeyeceğini ileri süren felsefe akımı,bilinemezcilik.

Apriori Başlangıçtan beri zihinde varolduğu savunulan bilginin niteliği.Hiçbir deneye dayanmadan ve sadece akıl yardımıyla elde edilen bilgi.

Aposteriori Deneyden çıkan ve deneye bağlı olan bilgi.Deneye başvurularak elde edilen, dış dünyadaki yaşantılardan kazanılan.

Kategorik İmperatif Koşulsuz buyruk.Hiçbir koşula bağlı olmayan;bir eylemi başka herhangi bir amaçla bağlılık kurmadan,yalnızca kendisi için nesnel zorunlu olarak buyuran,anlamı doğrudan doğruya kendinde olan buyruk.

Kült İbadet ,tapınma

Antimoral Ahlak karşıtı.

İrade Ahlaki eylem için karar verme yetisi

Aperion Sınırı olmayan.                                     

Kosmos Uyumlu evren.Varlığın yasalı,düzenli ve uyumlu olması durumu.

Monad Bölünmez birlik.Platon’da idea.Leibniz’de artık bölünemez bir birlik olan sonsuz sayıdaki tözlerin her biri.

Dialektik - Kavramsal Yöntem Bir kavramdan öteki kavrama çelişmeleri ortadan kaldırarak ilerleyen mantıki ilerleme yolu.

  • Sokrates Doğruya varmak,kavramları açıklığa kavuşturmak,bunları tanımlayabilmek için karşıtlıklar içinde ilerleyen karşılıklı konuşma yöntemi.
  • Platon Kesin bilgiye ulaşmak için izlenen yol
  • Aristo Bir kıyas çeşidi
  • Kant Aklın mutlak olana  ulaşmak isterken düştüğü çelişmeler.

Fenomen Duyularla algılanabilen her şey.

Doktrin Bir düşünürün belli bir konuda ileri sürdüğü ve savunduğu görüş.Fikir sistemi.

Genesis Bir durumdan öteki duruma geçiş,olabilir olmaktan gerçekliğe geçiş.

Hipotetik Koşullu.

İdea Evrensel gerçeklik.Platon’da duyularla algılanamayan nesnelerin orijinal formları

Lümpen Marx yaklaşımına göre: toplumsal sınıf bilinci olmayan anlamına gelir. Genel olarak ise taşra ve şehir kültürü arasınad kalmış kişi. Diğer bir anlamı ise vasat - yoksun demektir.

Harmonia Uyum anlamını dile getirir.

Monoteizm Tektanrıcılık

Liberalizm Herkese duyma,düşünme,inanç özgürlüğü tanınmasının gerekli olduğunu savunan dünya görüşü.

Monizm Gerçekliğin temeli olarak yalnızca bir ilkeyi(yalnızca ruh ya da madde vb) kabul eden dünya görüşü.

Mimesis Taklit,benzetme. Platon’da ve Aristo’da sanat taklittir.

Moralite Ahlaka uygunluk.

Özgecilik Başkalarının iyiliğini,yaşama ve davranış ilkesi yapan görüş,alturizm

Rasyonalizm Akılcılık ya da usçuluk olarak da adlandırılır. Bilginin doğruluğunun duyum ve deneyimde değil, düşüncede ve zihinde temellendirilebileceğini öne sürer.
Savunucuları
Sokrates, Platon, Aristoteles, Farabi, Descartes, Hegel, Spinoza, Leibniz

Realizm Gerçekçilik.Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu kabul eden görüş.
Realizm temsilcileri : Stendhal, Honore de Balzac, Eugenie Grandet, Charles Dickens, Jack London, Nikolay Gogol, Turgenyev, Dostoyevski, Tolstoy, Maksim Gorki, Mark Twain, Anton Çehov, Ernest Hemingway
Realizm akımı
Realizm aslında gözlemlere ve deneye önem veren edebiyat akımıdır. Romantizmin barındırdığı aşırı duygusallığa tepki olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında görülmeye başlar. Realizm etkilerini gösterdiğinde; romantizmin içerdiği hayaller ve duyguların yerini toplum gerçekleri almaya başlamıştır.

Rölatif Göreli,izafi

Spekülatif Deneye dayanmayan

Maiotik Doğurtma(Platon’da bilgi konusundaki yöntem). Soru sorarak bilgiye erişme metodu.

İroni Alay

Septisizm Kuşkuculuk, skeptisizm ya da şüphecilik

Sonsal Deneyden çıkan ve deneye bağlı olan

Sudur Kavramı Varlığın Bir’den çıkıp yayılarak,taşarak oluşturduğunu kabul eden öğreti

Töz Cevher. Değişen durumlara ve niteliklere karşı kalıcı olan.Bir başka şeyle ya da şeyde değil kendi kendisiyle kendi kendine varolan.Varoluşu için başka şeye ihtiyaç duymayan şey.

Bilinç Argümanı Nedir ?

İnsan bilincinin, insan fizyolojisi/bedensel yetenekleri ve düşünsel yetisi/beynin fiziksel yetenekleriyle açıklanamayacağı, dolayısıyla insan bilincinin fiziksel olmayan yönleri olması gerektiğini savunan, Tanrı'nın varlığının kanıtlandığı konusunda tezleri öne süren bir argümandır.

Bu argüman tümevarım ya da tümdengelim formlarında öne sürülebilir. Bu argümanın yakın ilişkili alternatifi ise Platonizmi tümdengelim argümanında öncül olarak kullanmaktadır.

Kötülük Argümanı

Kötülük problemi. Gereksiz Acı Argümanı gibi Kötülüğün ve mutlak iyi olan Tanrı'nın nasıl bağdaştığına ve nasıl bu ikilemden çıkılabileceğine dair felsefi problemler bütünü.

 

 

 

tv Video
comments loading